۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

شب ایرانی اطلاع رسانی در مورد حوادث اخیر به آلمانی هاهیچ نظری موجود نیست: