۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

تقدیم به محمد علی ابطحی

! طاقت بیار رفیق !

طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو
تو زنده میمونی رفیق!
طاقت بیار این راه رو!
توفان و پشت سر بذار!
اون سمت ما آبادیه!
این زمزمه تو گوشمه فردا پر از آزادیه!
طاقت بیار رفیق!
دنیا تو مشت ماست طاقت بیار رفیق!
خورشید پشت ماست طاقت بیار رفیق!
ما هردو بیکسیم!
طاقت بیار رفیق!
داریم میرسیم!
دنیا اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر!
با من بیا! بامن بیا!
چیزی نمونده از مسیر!
سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار!
امروز وقت خواب نیست!

ما با همیم طاقت بیار!

طاقت بیار رفیق!

دنیا تو مشت ماست

طاقت بیار رفیق!

خورشید پشت ماست!

طاقت بیار رفیق!

ما هر دو بی کسیم

طاقت بیار رفیق!

داریم میرسیم!

هیچ نظری موجود نیست: