۱۳۸۸ مهر ۱, چهارشنبه

به روباه گفتند که شاهدت کیه گفت دمم!!

روباهی بس چرب زبان همی بودی و در دهی گاوان و خران را قصه همی گفتی که چون مارا به رهبری برگزینید، خوش سعادتی نصیبتان شود که ما را با موعود جنگل، همی خوش ارتباطی ست و ایشان ما را به نیابت خود برگزیده که شمارا ارشاد همی کنیم، تا ایشان قدم رنجه فرمایند. ناگاه کره خری از میان جمع به صدا در آمد که ما را به چه روی تو را اعتماد اوفتد. او همی دمی جنبانید و دم مسیحایی از منتها الیه خود خارج کرد که صدایی بس مهیب و دهشتناک داشت، یکی از گاوان مقرب پرسید که این چه بودی و اوهمی  گفتی این از کرامات دُم ما بودی که به آن صدای مهیب و دم مسیحایی خویش لب همی به تایید ما گشودی.
الغرض که مجلس خبرگان نیز با دم مسیحایی خود لب به تایید گشود به قصد قربت و مشروعیت بخشیدن به رهبر نظام به مدد گاوان و خران!!!

هیچ نظری موجود نیست: