۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

بوم!!

پس زمینه سیاهم را که پس بزنی، بومی سفید مییابی که بر روی آن تنها نقشی که نظرت را جلب خواهد کرد خط سیاهیست، اثر دست چروکیده و ضمخت بوم ساز پیری که از فرط بی حوصلگی از کنار آن بی اعتنا گذشته است، شاید من هم از جمله اسقاطی هایی بودم که با پر رویی تمام پا به عرصه وجود گذاشتم.

هیچ نظری موجود نیست: