۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران(درتبعید) و انجمن قلم ایران(در تبعید)

بیانیه مشترک

کانون نویسندگان ایران(درتبعید) و انجمن قلم ایران(در تبعید)

25 ژوئیه

روز همبستگی جهانی با مبارزات مردم ایران

اینک هفته هاست که رزم دلاورانه و خیزش میلیونها تن از مردم ایران در برابر سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام، سانسور و فضای اختناق حکومت اسلامی ادامه دارد.

در این مدت، نیروهای سرکوبگر رژیم، صدها نفر را در تظاهرات خیابانی و در زندانها و شکنجهگاههای خود به قتل رسانده و هزاران تن را زخمی و خونآلود از خیابانها و خانهها و بیمارستانها و درمانگاهها ربوده و زندانی کرده است.

حکومت اسلامی، تمامی معیارها و ارزشهای انسانی و قراردادهای بینالمللی را طی سی سال حاکمیت منحوسش، زیر پا گذاشته و میکوشد با سرکوب اعتراضات بر حق مردم، و استقرار نیروهای نظامی، بسیج، و لباس شخصی در هر خیابان و کوی و برزن، خشونت و وحشت را بر جامعه حاکم کند.

اکنون، زندانیان و دستگیرشدگان رویدادهای اخیر، زیر شدیدترین شکنجههای جسمی و روانی قرار دارند و نام 41 روزنامه نگار و وبلاگ نویس نیز در میان دستگیرشدگان اعلام شده است.

با این وجود، مبارزه شگفتانگیز و تحسین برانگیز مردم آزاده و دختران و پسران جوانی که در راه به چنگ آوردن آزادی و برابری در پیشاپیش این صف میجنگند، با شعارهائی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» هم چنان ادامه دارد.

این مبارزه پر شکوه، چشم جهانیان را بر سرنوشت خیزش خلق های تحت ستم و آزادیحواه ایران خیره کرده است و در حمایت و پشتیبانی از این مبارزات، یک همبستگی بینالمللی شکل گرفته است که روز به روز گستردهتر میشود.

اکنون، سه سازمان بزرگ جهانیِ مدافع حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان، «سازمان عفو بین‌الملل»، «گزارشگران بدون مرز» و «انجمن جهانی قلم»، 25 ژوئیه را روز دفاع از مردم ایران اعلام و شعار خود را آزادی زندانیان رویدادهای اخیر ایران اعلام کرده‌اند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، با قدردانی و پشتیبانی از این اقدام ارزنده و انسانی، از مردم آزاده و اعضای خود در کشورهای مختلف دعوت میکند که هرگونه ابتکار و اقدام ممکن را در همکاری با این سه سازمان جهانی انجام دهند و در همبستگی با مبارزات بر حق مردم ایران، در دفاع از آزادی بی حد و حصر اندیشه و بیان، لغو شکنجه و اعدام و آزادی زندانیان سیاسی گامهای بلند بردارند.

بیشک مردم آزاده ایران، در تداوم این مبارزه پیگیر و دلاورانه، دیر یا زود به حاکمیت سانسور و اختناق و سرکوب و کشتار پایان خواهند داد و جامعهای آزاد و برابر و شایسته مقام انسانی خود برپا خواهند کرد.

کانون نویسندگان ایران(در تبعید) www.iwae.org/ / kanoon_dt@yahoo.com

انجمن قلم ایران(در تبعید) www.iran.pen.org / info@iran-pen.org

بیست و دوم ژوئیه 2009

هیچ نظری موجود نیست: