۱۳۹۲ آذر ۱۷, یکشنبه

آینه!

می گوید، برایم بنویس تا عشقت را تعریف کرده باشی.

می گویم:
عشقی که در تعاریف بگنجد زمینیست!
و تو از من عشقی آسمانی خواستی!
عشقی که من و تو را به هم برساند؟
در زمین تعریف این، جز تعریف من و توست!!

ولی باشد!
می نویسم!‌
بخوان!
عاشق باش!
زیرا عاشقم!

هیچ نظری موجود نیست: